VAIC PIKA APENIK

Uvod Sadržaj EU kontekst Letak
 
Akcija povećanja efikasnosti nacionalnog intelektualnog kapitala
 

Uvodna radionica (2 sata)  za Top menadžment - sudjeluju članovi Uprave te voditelji organizacijskih jedinica - na temu:

 • kontekst za realizaciju programa (ekonomija znanja - nova gospodarska realnost, gospodarski dokumenti EU: Lisabonska deklaracija i drugi)
 • uvod u problematiku intelektualnog kapitala
 • nužnost novih indikatora uspješnosti poslovanja (dodana vrijednost i efikasnost resursa - fizičkog/financijskog te intelektualnog kapitala)   

Osnivanje TIK-a (Tim za intelektualni kapital) - koji nakon edukacije nastavlja s kontinuiranim radom na unapređivanju i praćenju efikasnost intelektualnog kapitala (IK)

4 radionice (1/2 dnevne) - na kojima se čalnovi TIK-a osposobljavaju za samostalni rad

 • Predavanja:
  • uvod u ekonomiju znanja - znanstvena podloga iza primjenu IK
  • osnove IK te IK u praksi
  • upravljanje znanjem
  • problematika mjerenja uspješnosti IK - osnove VAIC™ analize
  • intelektualno vlasništvo - pravni aspekti

Procjena stanja i unapređenje intelektualnog kapitala pomoću softver paketa PIKA™:

 • na bazi ankete od 260 pitanja definira se postojeće stanje IK
 • lociraju se pozitivna i kritična područja
 • izrađuje se plan djelovanja radi unapređenja IK faktora

Analiza  stvaranja vrijednosti i efikasnosti IK pomoću softver paketa VAIC™

 • ustanovljavanje trenda posljednjih nekoliko godina, usporedba s branšom i konkurentskim tvrtkama, ovisno o dostupnosti podataka, lociranje jedinice ili vrste usluge/ili aktivnosti u kojima se vrijednost stvara ispod razine efikasnosti  prosjeka, istraživanje uzroka, plan poboljšanja radi podizanja efikasnosti

Isporuka i instalacija softver paketa PIKA™  i VAIC™  

 • obuka za korištenje u tekućem poslovanju

Diskusija o rezultatima i uspjehu programa (s Upravom)