VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Ukratko o analizi efikasnosti stvaranja vrijednosti
 
Osnova Znanje i intelektualni kapital predstavljaju osnovu nove, na znanju temeljene ekonomije i nevidljivo bogatstvo koje imamo. Trebamo ga odgovarajuće koristiti i tako povećavati efikasnost poslovanja.
Kapital Intelektualni kapital obuhvaća i naglašava značaj ljudi i njihovog znanja kao kreativnog potencijala za poslovni uspjeh tvrtke (humani kapital) te organizaciju poslovanja, inovativnost tvrtke i odnose s potrošačima (strukturalni kapital).
Struktura
VAIC VAIC analiza efikasnosti stvaranja vrijednosti temelji se na praćenju uspješnosti dva ključna resursa poslovanja intelektualnog i financijskog kapitala. Oba se tretiraju ravnopravno, kao investicija, i u funkciji su uspješnog stvaranja dodane vrijednosti (VA).
 

Ova analiza počiva na dva ključna resursa poslovanja: fizičkom/financijskom i intelektualnom kapitalu. Oba se tretiraju  ravnopravno kao investicija i u funkciji su stvaranja vrijednosti. Intelektualni kapital neke tvrtke sastoji se od svih zaposlenih (humani kapital), njihove organizacije (strukturalni kapital) i sposobnosti da stvaraju vrijednost, što se evaluira na tržištu. Tvrtka može imati najbolju kvalifikacijsku strukturu, što predstavlja njen intelektualni potencijal, no ako stvara malo vrijednosti u odnosu na svoje resurse, onda je njena intelektualna sposobnost niska. Stoga, da bi tvrtka dobila potpuni i objektivnu sliku poslovnog uspjeha, nije dovoljno pratiti samo uspješnost fizičkog i financijskog kapitala, nego i učinkovitost intelektualnog.

Početak VAIC analize je poslovni rezultat - dodana vrijednost (value added). Englesko ministarstvo trgovine zadnje dvije godine objavljuje rang listu top engleskih tvrtki prema dodanoj vrijednosti jer ju smatraju objektivnijim pokazateljem od tradicionalnih. U analizi efikasnosti stvaranja vrijednosti (VAIC)  se izdvajanja za zaposlene ne računaju kao INPUT, drugim riječima, nisu više trošak nego investicija i stoga u analizu ulaze kao humani kapital (HC). Zaposleni svoje znanje i sposobnosti ulažu u tvrtku, što se evaluira na tržištu.(s tim da tržište procjenjuje koliko su u tome uspješni). Dodana vrijednost se računa tako da se od UP odbije INPUT (npr. materijal, energija, usluge, dakle sve što u tvrtku dolazi izvana). U stvaranju dodane vrijednosti sudjeluju dva ključna resursa: fizički i financijski (CE - capital employed) te intelektualni kapital (IC - intellectual capital). Da bi se izračunala njihova efikasnost stvaranja vrijednosti svaki resurs se stavlja u odnos sa postignutom dodanom vrijednosti. Time se dobiju indikatori efikasnosti: Efikasnost fizičkog i financijskog kapitala (CEE - Capital employed efficiency) i efikasnost Intelektualnog kapitala (ICE), tj.  efikasnost humanog kapitala (HCE - human capital efficiency) i efikasnost strukturalnog kapitala (SCE - structural capital efficiency), pri čemu je SCE obrnuto proporcionalan HCE. Indikatori efikasnosti ukazuju na to koliko je nove vrijednosti stvoreno po svakoj novčanoj jedinici uloženoj u resurse. 
Zbrojem ovih indikatora dobiva se jedinstveni indikator, VAIC (Value added intellectual coefficient), koji ukazuje na tvrtkinu ukupnu efikasnost tj. njenu intelektualnu sposobnost. Što je taj indikator viši to je menadžment kvalitetnije iskoristio postojeće potencijale.

Kakva je korist od ove metode mjerenja? Usredotočena je na stvaranje vrijednosti a ne na kontrolu troškova i obuhvaća i performansu intelektualnog kapitala, posebno humanog. Ako prihvaćamo da je HC pokretač stvaranja vrijednosti u suvremenoj ekonomiji onda  postaje ključni resurs a njegovu sposobnost stvaranja vrijednosti moramo mjeriti i pratiti. Na primjer, ako analiza ukazuje na to da je efikasnost humanog kapitala (HCE) 2.5, to znači da je svaka kuna u zaposlene stvorila 2.5 kuna nove vrijednosti. Ovo je važna informacija za sve koji su uključeni u proces stvaranja vrijednosti: menadžment, dioničare zaposlene itd. Menedžeri lako interpretiraju parametre  VAIC analize i jednostavno se mogu komunicirati. Moguće je međunarodno uspoređivanje pošto su VAIC pokazatelji relativni, ne ukazujući na količinu stvorene vrijednosti nego efikasnost kojom je ta vrijednost stvorena.  Ono što ju čini jedinstvenom je da se može primijeniti na svim razinama poslovanja: makro-ekonomskom (nacionalnom), mezo-razini (sektori) kao i makroekonomskoj (razina tvrtke) pa čak i unutar tvrtki (procesi, proizvodi). Svi podaci koji su potrebni za VAIC analizu na makro razini nalaze se u standardnim poslovnim izvješćima (račun dobiti i gubitka). Primjenjujući VAIC analizu menadžment precizno može otkriti slabe točke stvaranja vrijednosti na bilo kojoj razini poslovanja, nacionalnoj, regionalnoj, unutar industrije ili tvrtke. Kontrola nad efikasnošću stvaranja vrijednosti omogućava menadžmentu da optimira tvrtkin potencijal i maksimira njenu vrijednost.  Pa ipak, VAIC ne pruža precizna  uputstva o tome koje promjene su potrebne u upravljanju tvrtke ili ekonomije. VAIC je  sredstvo za skeniranje stanja stvaranja vrijednosti (kao rendgen ili krvna slika). Stoga je poželjno da se kombinira sa drugim menadžerskim alatima.